Avtomobilist

Ekaterinburg

Bolshakova st. 90, Ekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia, 620144 Phone: +7 (343) 283-03-33 office@hc-avto.ru

Founded on

1946

Head coach

Zavarukhin Nikolai